Algemene voorwaarden

Webwinkel Petucci Interieurs & Accessoires

  1. Algemeen

1.1. De volgende Algemene Voorwaarden (hierna AV genoemd) gelden voor alle rechtshandelingen tussen Kaj Hensen, Eigenaar Petucci Interiors & Accessoires, Leitenbergstraße 17, 4820 Bad Ischl, (hierna Verkoper genoemd) als exploitant van de webshop www.petucci.eu (hierna Webshop genoemd) en eventuele contractuele partners van de Verkoper in het kader van in de Webshop geplaatste bestellingen (hierna Klant genoemd).

1.2. De leveringen en diensten van de Verkoper worden uitsluitend verricht op basis van deze AV in de op dat moment geldende versie. Andere algemene voorwaarden van de klanten worden slechts aanvaard indien zij uitdrukkelijk en bindend schriftelijk zijn overeengekomen.

1.3. De Verkoper kan de AV te allen tijde wijzigen. Bestaande klanten zullen hiervan op de hoogte worden gebracht. Instemming met de wijziging van de AV wordt geacht te zijn gegeven, indien de klant de overeenkomst met de verkoper voortzet.

1.4. De contractuele taal is Duits.

1.5. Voor zover in deze AV de eis van de schriftelijke vorm is opgenomen, wordt daaraan in de regel voldaan door middel van een e-mail.

 

  1. Orderproces, offerte, sluiting van het contract

2.1. Alle informatie over goederen en prijzen in de webwinkel en tijdens het bestelproces door de klant zijn niet-bindend.

2.2. De in de webwinkel aangeboden producten vormen geen juridisch bindend aanbod. De klant wordt hierbij slechts uitgenodigd om een aanbod te doen door een bestelling te plaatsen.

2.3. Voordat een bestelling wordt geplaatst, moeten de registratiegegevens worden ingevoerd als gast (eenmalige bestelling) of voor registratie in de webshop (voornaam, achternaam, bedrijf (indien van toepassing), straat en huisnummer, postcode, plaats, land, e-mailadres, telefoonnummer, BTW-ID (indien van toepassing). Na de eerste registratie is alleen een login met e-mailadres en wachtwoord vereist. De klant is verplicht de in de inschrijvings- en bestelformulieren verstrekte velden of gegevens volledig en naar waarheid in te vullen. Een bestelling is slechts mogelijk indien alle verplichte velden van de inschrijvings- en bestelformulieren zijn ingevuld. Bij het plaatsen van een bestelling dient de klant de gewenste goederen inclusief het aantal/hoeveelheid alsmede de wijze van verzending en de wijze van betaling te selecteren, waarbij de betreffende precontractuele informatie voor consumenten conform § 5a KSchG en § 4 FAGG wordt weergegeven. De informatie kan worden gecontroleerd in het winkelmandje. De klant kan zijn offerte uitsluitend via het bestelformulier van de webwinkel indienen. Door op de knop “Bestelling onder voorbehoud van betaling” te klikken, doet de klant een bindend aanbod tot het sluiten van een koopovereenkomst voor de goederen die zich in het winkelmandje bevinden. Door het indienen van de offerte wordt de precontractuele informatie geacht te zijn verstrekt en worden deze AV geacht te zijn overeengekomen voor de rechtsverhouding met de verkoper.

2.4. Na het verzenden van de bestelling ontvangt de klant een automatisch gegenereerde orderbevestiging over de ontvangst van de bestelling. Deze orderbevestiging houdt geen aanvaarding van het contract in. Het dient alleen om de klant te informeren dat de bestelling door de verkoper is ontvangen. De klant is verplicht onmiddellijk melding te maken van kennelijke fouten in de orderbevestiging, alsmede van afwijkingen tussen de bestelling en de orderbevestiging.

2.5. Het koopcontract komt pas tot stand met de kennisgeving van aanvaarding en levering. Het verkoopcontract wordt niet bewaard door de verkoper. De klant kan echter de verklaring van aanvaarding samen met de essentiële inhoud van het contract afdrukken.

2.6. De verkoper behoudt zich het recht voor om bestellingen zonder opgave van redenen te weigeren.

2.7. Kunnen bestellingen, bijvoorbeeld niet worden geleverd wegens leveringsproblemen van de leverancier, zullen de klanten daarvan onverwijld in kennis worden gesteld. Reeds gedane betalingen zullen onmiddellijk worden terugbetaald.

2.8. Levering geschiedt alleen aan consumenten binnen Europa.

2.9 Door de bestelling te plaatsen, verzekert de klant dat hij of de ontvanger van de goederen ouder is dan 18 jaar.

2.10. Commerciële wederverkoop van de goederen door de klant is niet toegestaan.

 

  1. Recht van herroeping (herroepingsrecht)

3.1. De klant heeft het recht om deze overeenkomst binnen veertien dagen zonder opgave van redenen te herroepen. De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de dag waarop de klant of een aan de klant toe te rekenen derde die niet de vervoerder is, de goederen in bezit heeft genomen.

 

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de klant de verkoper door middel van een schriftelijke verklaring (per post of e-mail) op de hoogte brengen van uw beslissing om deze overeenkomst te herroepen op het volgende adres.

 

Kaj Hensen

Eigenaar Petucci Interieurs & Accessoires

Weissenbach 95

4822 Bad Goisern

e-mail: info@petucci.eu

Tel. +43-(0)6604005415

 

De klant kan hiervoor het bijgevoegde modelformulier voor annulering gebruiken (bijlage 1 van de AV), dat echter niet verplicht is.

 

Om de herroepingstermijn in acht te nemen, volstaat het dat de kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht vóór het verstrijken van de herroepingstermijn wordt toegezonden.

 

3.2. Indien de Klant zich terugtrekt uit dit contract, zal de Verkoper alle betalingen die hij van de Klant heeft ontvangen, met inbegrip van de leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit het feit dat de Klant een ander type levering heeft gekozen dan de goedkoopste standaardlevering die door de Verkoper wordt aangeboden), onverwijld en ten laatste binnen veertien dagen vanaf de dag waarop de Verkoper de kennisgeving van uw terugtrekking uit dit contract heeft ontvangen, aan de Klant terugbetalen.

 

Voor deze terugbetaling zal hetzelfde betaalmiddel worden gebruikt dat u voor de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen; in geen geval zullen voor deze terugbetaling kosten in rekening worden gebracht. De verkoper kan terugbetaling weigeren totdat hij de goederen heeft teruggekregen of totdat het bewijs is geleverd dat de goederen zijn teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerder valt.

 

De klant dient de goederen onverwijld en in ieder geval niet later dan veertien dagen na de dag waarop de klant de verkoper van de ontbinding van deze overeenkomst in kennis heeft gesteld, aan de verkoper terug te zenden op het adres van de verkoper, Kaj Hensen, eigenaar Petucci Interiors & Accessoires, Weissenbach 95, 4822 Bad Goisern.

 

De termijn is in acht genomen indien de goederen vóór het verstrijken van de termijn van veertien dagen worden verzonden. De klant draagt de directe kosten voor het terugzenden van de goederen.

 

De klant is alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen indien deze waardevermindering te wijten is aan een behandeling die niet noodzakelijk is voor het testen van de kwaliteit, de kenmerken en de werking van de goederen.

3.3. De klant verliest zijn herroepingsrecht indien bij verzegelde producten (gelaste kunststofverpakking) de verzegeling/het lassen van de kunststof na levering is verwijderd. Dit resulteert in overeenstemming met § 18 para. 1 Z 5 FAGG om redenen van gezondheidsbescherming en hygiëne.

3.4. Het herroepingsrecht is niet van toepassing op goederen die volgens specificaties van de klant zijn vervaardigd, die duidelijk aan persoonlijke behoeften zijn aangepast (zoals gravures, afmetingen, enz.) of die door hun aard niet geschikt zijn om te worden teruggezonden.

 

  1. Betalings- en leveringsvoorwaarden

4.1. De vermelde prijzen zijn geldig op het ogenblik van de bestelling, inclusief de wettelijke BTW. De afrekening geschiedt in euro. Alleen de betaalwijzen die in het kader van de bestelling worden aangeboden, worden aanvaard.

4.2. Indien de vermelde prijs van een artikel wordt verhoogd met afzonderlijke verzendkosten, wordt tijdens het bestelproces een overeenkomstige opmerking gemaakt. De verzendkosten worden tijdens het bestelproces berekend en vermeld en zijn voor rekening van de klant.

4.3. De Verkoper aanvaardt de op de Website vermelde betalingswijzen. Indien geen andere wijze van betaling is overeengekomen, verbindt de klant zich ertoe de koopprijs volledig te betalen bij het sluiten van de overeenkomst. Betaling is onmiddellijk verschuldigd. De levering van de goederen zal pas plaatsvinden nadat het bedrag op de bankrekening van de verkoper is bijgeschreven. De opgegeven kredietkaart wordt onmiddellijk na verzending van de bestelling gedebiteerd. De kredietkaartgegevens worden in geen enkele vorm opgeslagen.

4.4. In geval van levering in een niet-EER-land draagt de klant alle invoer- en uitvoerkosten, met inbegrip van alle douanerechten, vergoedingen en heffingen.

4.5. De Verkoper is niet verplicht tot uitvoering voordat de Klant aan al zijn voor de uitvoering noodzakelijke verplichtingen heeft voldaan. Tenzij anders overeengekomen, verzendt de verkoper de bestelde goederen binnen 6 weken na ontvangst van de betaling. De niet-naleving van de leveringstermijnen geeft de klant in ieder geval slechts het recht zijn herroepingsrecht uit te oefenen, indien de verkoper de levering niet uitvoert ondanks het feit dat hij schriftelijk een uiterste termijn van ten minste 2 weken heeft gesteld. De leveringstermijn wordt verlengd met de duur van de belemmering die te wijten is aan alle omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van de partijen, zoals gevallen van overmacht, onvoorzienbare bedrijfsstoringen, officiële interventies, vertragingen bij vervoer en douane-inklaring, transportschade, arbeidsconflicten. Voor zover deelleveringen mogelijk zijn, zijn zij ook wettelijk toegestaan. Elke gedeeltelijke levering wordt beschouwd als een afzonderlijke transactie en kan afzonderlijk door de Verkoper worden gefactureerd. Het risico van toevallige teloorgang en toevallige verslechtering gaat bij de overhandiging over op de vervoerder/bezorger die met de levering is belast.

 

  1. Garantie / Vergoeding / Aansprakelijkheid

5.1. De wettelijke voorschriften zijn van toepassing op garantieclaims.

5.2. Verkoper is in beginsel slechts aansprakelijk voor schade die aan opzet of grove schuld is te wijten. Aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door lichte nalatigheid is uitgesloten. Deze beperking van aansprakelijkheid is niet van toepassing op persoonlijk letsel. Schadevergoeding voor gevolgschade veroorzaakt door een gebrek, geldelijke verliezen, niet gerealiseerde besparingen, renteverlies en schade uit vorderingen van derden op de klant is uitgesloten, tenzij deze door de verkoper opzettelijk of door grove nalatigheid is veroorzaakt.

5.3. De verkoper is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van een verkeerde behandeling en een oneigenlijk gebruik van de goederen.

5.4. In dit verband wordt erop gewezen dat een groot deel van de aangeboden goederen van massief hout is gemaakt. Als gevolg daarvan kunnen overeenkomstige gebruikssporen zichtbaar worden, vooral als dieren erop bijten. Om bijtwonden op het massieve hout te vermijden, raadt de Verkoper aan de dieren van bijtstokken te voorzien (cf. ook de informatie bij de bestelde goederen).

 

  1. Eigendomsvoorbehoud en verrekeningsverbod

6.1. De verkoper behoudt zich de eigendom van de gekochte artikelen voor tot de volledige betaling van de koopprijs; elke overdracht van de goederen tijdens de periode van eigendomsvoorbehoud is uitdrukkelijk verboden.

6.2. De klant is niet gerechtigd vorderingen op de verkoper te verrekenen met de koopprijs of de verzendkosten. Dit verbod op schadevergoeding geldt echter niet in geval van insolventie van de Verkoper en evenmin voor tegenvorderingen die rechtsgeldig verband houden met het onderhavige contract en die gerechtelijk zijn vastgesteld of door de Verkoper uitdrukkelijk zijn erkend.

 

  1. Intellectuele eigendomsrechten

7.1 De door de Verkoper geëxploiteerde website alsmede de volledige inhoud daarvan, met name teksten, foto’s, afbeeldingen, grafieken, prints, textielontwerpen, films, presentaties, geluiden, illustraties en eventuele software alsmede alle handelsmerken en/of modellen zijn beschermd tegen ongeoorloofd gebruik door industriële eigendomsrechten, met name auteursrechten, rechten op namen en afbeeldingen, handelsmerken en/of geregistreerde of niet-geregistreerde modelrechten.

7.2. Alle nieuws, afbeeldingen en het ontwerp van de website zijn uitsluitend bestemd voor de persoonlijke informatie van de klant. Gebruik op eigen risico. Het reproduceren, kopiëren en afdrukken van de gehele website is alleen toegestaan met het oog op het plaatsen van een bestelling bij de verkoper als exploitant van de virtuele winkel. Elk gebruik buiten de selectie en aankoop van goederen vereist de voorafgaande schriftelijke toestemming van de Verkoper of, indien de respectieve rechten niet bij de Verkoper berusten, van de kant van de houder van de rechten. Elke verdere bewerking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of openbare reproductie gaat het normale gebruik te boven en vormt een inbreuk op het auteursrecht.

7.3. Voor op maat gemaakte producten of bestellingen buiten het bestaande assortiment eist de Verkoper dat de Klant zich heeft vergewist van het niet-bestaan van eigendomsrechten van derden. Indien artikelen door de Verkoper worden vervaardigd volgens tekeningen of originele monsters van een klant, is de Verkoper niet aansprakelijk voor rechten, in het bijzonder industriële eigendomsrechten van derden. De klant verbindt zich ertoe de verkoper te vrijwaren en schadeloos te stellen in geval van een inbreuk op de rechten van derden.

 

 

 

 

  1. Slotbepalingen

8.1. Plaats van handeling is Bad Ischl, Oostenrijk.

8.2. Voor zover dwingende wettelijke bepalingen zich hiertegen niet verzetten, is op deze overeenkomst uitdrukkelijk het Oostenrijks recht van toepassing; de toepassing van het VN-Verdrag inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken is uitdrukkelijk uitgesloten. Hetzelfde geldt voor de plaats van de bevoegde rechter in geval van geschillen: Het bevoegde gerecht in de vestigingsplaats van de verkoper is bevoegd.

8.3. Indien een bepaling van deze AV ongeldig of niet-afdwingbaar is, wordt de geldigheid van de overige bepalingen van deze AV hierdoor niet aangetast. De ongeldige of niet-afdwingbare bepalingen worden in dat geval vervangen door geldige en afdwingbare bepalingen die juridisch en economisch het meest aansluiten bij het doel van de te vervangen bepalingen.

8.4. Deze GTC zijn beschikbaar op www.petucci.eu. Bovendien kan dit document worden afgedrukt of opgeslagen. De klant kan de AV en de gegevens van de bestelling bovendien archiveren door ofwel de AV te downloaden en de op de laatste pagina van het bestelproces samengevatte gegevens in de internetwinkel op te slaan met behulp van de functies van de browser.

 

  1. Klachten/Geschillenbeslechting

Voor klachten staat de klantendienst (e-mail: www.petucci.eu) ter beschikking. De Verkoper neemt niet deel aan een alternatief systeem voor geschillenbeslechting. De Europese Unie heeft een onlineplatform (“ODR-platform”) opgezet voor de buitengerechtelijke beslechting van consumentengeschillen. U kunt het platform vinden op: http://ec.europa.eu/odr De verkoper is niet verplicht of bereid om deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een arbitragecommissie voor consumentenzaken.

 

Bijlage 1:

 

Annuleringsformulier

Indien u het contract wenst te annuleren, gelieve dit formulier in te vullen en terug te sturen.

 

Naar:

Kaj Hensen

Eigenaar Petucci Interieurs & Accessoires

Weissenbach 95

4822 Bad Goisern

e-mail: info@petucci.eu

 

Hierbij herroep ik de door mij gesloten overeenkomst voor de aankoop van de volgende goederen

 

Besteld op Ontvangen op

Factuurnummer:

Reden voor de

teruggaven:

 

Naam:

Adres:

Datum: Handtekening:

(alleen vereist voor mededelingen op papier)